Trong công việc ở mọi lĩnh vực chúng ta đều không tránh khỏi những sai sót. Bản kiểm điểm cuối năm dành cho giáo viên cũng là cách để giáo viên có thể tự mình nhận ra những sai sót và khuyết điểm của bản thân trong 01 năm làm việc để từ đó có thể khắc phục và hoàn thiện bản thân hơn.

Đang xem: Bản tự kiểm điểm cá nhân của giáo viên

1. Mẫu kiểm điểm cuối năm của giáo viên là gì?

Như chúng ta đã biết thì trong công việc không tránh khỏi những lúc sẽ mắc những lỗi sai và theo đó từng ngành nghề sẽ có những hình thức kiểm điểm khác nhau . Tuy nhiên bản kiểm điểm là hình thức mà hầu hết các đơn vị sử dụng để kiểm điểm và đối với cá nhân của giáo viên dùng là mẫu được lập ra để ý thức trách nhiệm, giúp mỗi giáo viên biết tự nhận ra những sai sót khuyết điểm của mình để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân để việc giảng dạy ngày càng đạt thành tích cao hơn.

Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới. Khi cá nhân thực hiện một hành vi nào đó vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá nhân để tự kiểm điểm lại bản thân và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Bản kiểm điểm Đảng viên là mẫu văn bản bản được dành riêng cho các đối tượng là Đảng viên, qua đó có thể tự đánh giá mức độ lỗi của bản thân khi mắc phải, đồng thời ý thức trách nhiệm của bản thân và rút kinh nghiệm cam kết không tái phạm.

2. Mẫu kiểm điểm cuối năm của giáo viên:

ĐẢNG BỘ XÃ………..

Chi bộ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……ngày…. tháng 11 năm 2021

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2021

Họ và tên:….. ; Ngày sinh: …….

Chức vụ Đảng:……

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:

Đơn vị công tác: Trường …..

Chi bộ: Trường ……

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Có lập trường chính trị vững vàng, luôn kiên định đường lối đổi mới của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

– Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng chấp hành và thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước;

– Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lí tưởng, sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;

– Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia công tác xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

– Luôn có ý thức học tập để nâng cao trình độ lí luận chính trị, tham gia đầy đủ các đợt học chính trị do Đảng uỷ xã Hoà Thịnh tổ chức. Không ngừng tự học và học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

– Nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm.Thực hiện tốt nhiệm vụ cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn lắng nghe, học hỏi hợp tác với đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp;

– Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, bảo thủ, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm;

– Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03 thánh 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh;

– Giữ gìn tư cách phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nhà giáo, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, chấp hành quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;

– Trung thực thẳng thắn trong công tác và trong lối sống. Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, trong cơ quan đơn vị trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng.Gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

– Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, sẵn sàng đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

Tự đánh giá, liên hệ 82 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống “ tự diễn biến” , “ tự chuyển hóa” của cá nhân

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

2.Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Nhiệm vụ được giao:

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tân tuỵ với công việc được giao;

– Tập trung nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để nâng cao chất lượng học tập của học sinh;

– Thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục. Tham gia tích cực vào công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương;

– Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh, quan tâm đến các đối tượng học sinh. Xây dựng kế hoạch biện pháp để thúc đẩy phong trào học tập của học sinh trong lớp, chất lượng học tập của học sinh có nhiều tiến bộ;

– Sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do nhà trường và chi bộ phân công;

– Giữ mối quan hệ tốt với Chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng xây dựng chính quyền trong cơ quan đơn vị.

– Luôn có ý thức trách nhiệm trong công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tham gia giải quyết tốt các kiến nghị chính đáng của anh em trong đơn vị và quần chúng nhân dân, sẵn sàng đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

– Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các ban ngành đoàn thể ở địa phương.

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm

Chưa mạnh dạn, thẳng thắn đấu tranh để xây dựng tập thể.

2. Nguyên nhân

– Do còn nể nang, chưa mạnh dạn góp ý xây dựng tập thể

3. Kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Tập trung khắc phục những hạn chế khuyết điểm của tập thể cá nhân qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 như tình trạng nể nang, chưa mạnh dạn đấu tranh xây dựng tập thể.

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

4. Giải trình những vấn đề đã được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Không có

5. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể( nếu có)

Không có

VIPhương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng và trong các hoạt động của đảng.Thẳng thắn khi góp ý, xây dựng tập thể. Không nể nang, né tránh;

1. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

a. Xếp loại viên chức: …………….

Xem thêm:

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

b. Xếp loại đảng viên: ………………..

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

IV. Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức

……

– Mức xếp loại chất lượng công chức viên chức: …

……., ngày….. tháng….. năm …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ

V. Đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy

……

– Chi bộ đề xuất mức xếp loại chất lượng

…., ngày …tháng …..năm ….

T/M chi bộ:

Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng

……., ngày…. tháng …năm…

TM Đảng ủy:

3. Hướng dấn làm bản kiểm điểm cuối năm của giáo viên:

Nhìn chung việc hoàn thành bản kiểm điểm không phải quá khó khăn, song để Bản kiểm điểm được đánh giá cao thì nội dung bản kiểm điểm cần thể hiện sự trung thực, tính khách quan, về các nội dung mà mình cung cấp. Muốn làm được như vậy thì cá nhân giáo viên phải tự đánh giá và dám nhìn vào sự thật là mình đã làm được gì và phải biết mình chưa làm được gì.

Ngoài ra khi thực hiện giáo viên cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày vào Đảng, chức vụ Đảng, đơn vị công tác và chi bộ sinh hoạt. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn giáo viên thực hiện một số nội dung trong quá trình hoàn thiện Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên:

Với nội dung Về tư tưởng chính trị thì giáo viên có thể nêu một số điểm như:

– Luôn trung thành tuyệt đối với đường lối đổi mới của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn vững vàng thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Luôn có ý thức, nhận thức trong việc chấp hành các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước.

– Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, tu dưỡng rèn luyện để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không trong giáo dục cùng với đó là thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Về Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân có thể nêu:

– Chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

– Chưa mạnh dạn đề xuất, bày tỏ quan điểm của mình để đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, tinh thần tự phê bình phê bình chưa cao, vẫn còn cả nể, để tình cảm xen lẫn công việc dẫn đến việc phê bình và tự phê bình chưa đạt hiệu quả.

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối hợp, kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao, nhiều lúc còn thực hiện miễn cưỡng vì công việc chứ không phải vì trách nhiệm và nhiệt huyết.

– Quan hệ ứng xử với đồng nghiệp cơ quan chưa khéo léo, tinh tế, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống dẫn đến việc có nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn…

Về phương hướng, biện pháp khắc phục giáo viên có thể đề xuất:

– Chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong công việc sẽ thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Tiếp tục phát huy hơn nữa về ưu điểm, với những khuyết điểm sẽ phải khắc phục nhất là trong việc góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ.

– Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao

– Tự giác học tập, giành nhiều thời gian hơn nữa để nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chặn Tin Nhắn Trên Điện Thoại, Cách Chặn Tin Nhắn Và Cuộc Gọi Quấy Rối Cực Nhanh

– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *