BUỔI SÁNG, MẸ AN ĐEM THÓC RA PHƠI, CHIỀU THU LẠI ĐƯỢC 117,8KG

Home/ Môn học/Toán/1 tìm số thập phân a,bc biết 14a,bc:81=a,bc2 Buổi sáng người mẹ khuê rước thóc ra phơi , chiều thóc thô được 9351. Tính ra hao mất 5% . Hỏi buổi sáng chị em kh

1 tìm kiếm số thập phân a,bc biết 14a,bc:81=a,bc2 Buổi sáng bà bầu khuê mang thóc ra phơi , chiều thóc khô được 9351. Tính ra hao mất 5% . Hỏi buổi sáng bà mẹ kh


1 tra cứu số thập phân a,bc biết 14a,bc:81=a,bc2 Buổi sáng người mẹ khuê rước thóc ra phơi , chiều thóc khô được 9351. Tính ra hao mất 5% . Hỏi buổi sáng chị em khuê phơi từng nào kg thóc3 mang lại tam gi ABC có diện tích s 36 cm2 . Bên trên AB rước một điểm M thế nào cho AM = 1/3 AB . Bên trên AC rước điểm N ở tại chính giữa . Nối M cùng với N tính diện tích tam giác AMN


*

$1)$

$14a,bc÷81=a,bc$

$⇒14abc÷8100=a,bc$

$⇒14abc=8100×a,bc$

$⇒14000+abc=8100×a,bc$

$⇒14000=8000×a,bc$

$⇒a,bc=1,75$

$2)$

$ extBuổi sáng bà bầu khuê số kg thóc là:$

$ ext9351×(100%+5%)=≈9818,5500 kg$

$ ext3) Theo đề bài$

$ ext⇒SΔABN=$dfrac12$ SΔABC$

$ ext⇒SΔAMN=$dfrac13$ SΔABM$

$ extDo đó SΔAMN là:$

$ ext36×$dfrac12$× $dfrac13$ =6cm²$


*

1.

Bạn đang xem: Buổi sáng, mẹ an đem thóc ra phơi, chiều thu lại được 117,8kg

14a,bc : 81 = a,bc

14abc : 81 = abc

14 000 = 81 × abc – abc

14 000 = 80 × abc

14 000 : 80 = abc

175 = abc

⇒ abc = 1,75

2.

Xem thêm: Cuộc Vận Động Chuyển Dân Xây Dựng Nhà Máy Thủy Điện Thác Bà Nằm Ở Tỉnh Nào

Buổi sáng bà bầu Khuê phơi số thóc là:

4351 : 100 × (100 + 5) =4568,55 (kg)

ĐS: 4568,55 kg thóc

3.

Diện tích ABN = $dfrac12$ ABC (vì 2 tam giác này còn có chung độ cao hạ tự B cùng đáy AN = $dfrac12$ AC)

Diện tích AMN = $dfrac13$ diện tích s ABM (vì 2 tam giác này có chung độ cao hạ tự N và đáy AM = $dfrac13$ AB)

Diện tích tam giác ANM là:

36 : 2 : 3 = 6 (cm²)

ĐS: 6 cm²


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to lớn cancel reply.
Alaia
*

About Alaia
Đặt Câu Hỏi