Hiện nay mai 11 tuổi bố mai 41 tuổi. hỏi trước đây mấy năm tuổi bố mai gấp 6 lần tuổi mai

Bài 1.

Bạn đang xem: Hiện nay mai 11 tuổi bố mai 41 tuổi. hỏi trước đây mấy năm tuổi bố mai gấp 6 lần tuổi mai

hiện giờ anh rộng em 5 tuổi. Hỏi sau vài năm nữa lúc em 10 tuổi thì anh từng nào tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Bây giờ anh hơn em 5 tuổi thì tới khi em 10 tuổi thì anh vẫn rộng em 5 tuổi.

Lúc đó tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. năm nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi bà mẹ cộng cùng với tuổi nhỏ là bao nhiêu?

Giải:

Trước đây 2 năm tuổi con là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước đây hai năm tuổi mẹ là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước đây hai năm tuổi chị em cộng với tuổi con là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. hiện giờ tuổi ông cùng tuổi cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông cùng tuổi cháu cộng lại là từng nào tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và cháu cũng thêm 3 tuổi. Vì thế sau 3 năm nữa toàn bô tuổi của ông và con cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi tiếp sau đây 3 năm, Tùng bao nhiêu tuổi?

Giải:

Trước phía trên 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng hiện thời là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng tiếp sau đây 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. hiện giờ Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi bạn Mai bởi tuổi Hồng hiện giờ thì toàn bô tuổi của tía bạn là bao nhiêu?

Giải:

Hiện ni tổng số tuổi tía bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Hiện ni Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy khi Mai bằng tuổi Hồng thì mỗi bạn thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau hai năm nữa toàn bô tuổi của ba bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6.

Xem thêm: Ngành Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Thi Khối Nào ? Học Ngành Quản Trị Khách Sạn Thi Khối Nào

cơ hội ông 60 tuổi thì người mẹ 30 tuổi và tuấn mới gồm 5 tuổi. Năm nay mẹ 35 tuổi. Hỏi trong năm này ông bao nhiêu tuổi, Tuấn từng nào tuổi?

Giải:

Từ lúc bà mẹ ba mươi tuổi đến bây giờ 35 tuổi, mẹ đã tiếp tục tăng thêm một trong những tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

Khi đó ông cùng Tuấn mọi người cũng tăng thêm 5 tuổi.

Tuổi ông hiện giờ là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn hiện giờ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai rộng Tùng 2 tuổi với kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai không nhiều tuổi nhất? người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi duy nhất là mấy tuổi?

Giải:

*

Theo sơ đồ: Đào các tuổi nhất. Tùng ít tuổi nhất.

Đào rộng Tùng một số tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1:Hiện nay cha Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng thể tuổi của ông nội Lan và ba Lan khi tuổi ông nội Lan bởi tuổi tía Lan hiện tại nay?

Gợi ý: Từ tuổi của bố Lan với ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội cùng bố.

Khi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan bây chừ thì ông nội 38 tuổi, từ đó ta tính được tuổi cha khi đó.

Câu 2: hiện nay Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng số tuổi của 2 bố con nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện tại nay?

Câu 3:Hiện nay anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai đồng đội khi tuổi em bởi tuổi anh hiện nay nay?

Câu 4: trong năm này Hoa 6 tuổi. Bà bầu Hoa rộng Hoa 26 tuổi. Hỏi lúc tuổi Hoa bằng tuổi mẹ hiện nay thì thời điểm đó tổng thể tuổi của hai bà bầu con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: bây giờ con 8 tuổi, chị em 33 tuổi. Tính toàn bô tuổi của hai bà bầu con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi con 8 tuổi thì người mẹ 35 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 mẹ con lúc con đôi mươi tuổi.

Câu 7:Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, trung tâm 9 tuổi. Đến khi tuổi Hà bằng tuổi của Tâm bây giờ thì lúc đó tổng thể tuổi của 3 bạn là từng nào tuổi?

Câu 8: Năm nay, An nhát ông số tuổi bằng số lớn số 1 có nhị chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An kém ông bao nhiêu tuổi?

Câu 9:Hiện ni tuổi của cha em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng cộng tuổi của bố em và bà nội em từ thời điểm cách đó 10 năm.

Câu 10: hiện thời Minh 10 tuổi, mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà nước ngoài Minh bởi tổng số tuổi của 2 bà mẹ con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà nước ngoài Minh hiện nay?