TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

(Bqp.vn) - Đảng cùng sản việt nam là người tổ chức và chỉ huy mọi thành công của bí quyết mạng Việt Nam. Tự khi ra đời đến nay, Đảng cộng sản việt nam đã trải qua 12 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ Đại hội là 1 trong mốc son chói lọi phản ảnh sự trưởng thành và cứng cáp của Đảng và biện pháp mạng việt nam dưới sự chỉ đạo của Đảng. Những thắng lợi vĩ đại mà Nhân dân ta đã giành được trong hơn bảy thập kỷ qua hầu hết bắt nguồn từ các việc Đảng nắm vững và vận dụng sáng chế chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng sài gòn vào thực tế cách mạng Việt Nam, vạch xuống đường lối biện pháp mạng đúng đắn, sáng tạo phù hợp với thực tiễn tổ quốc và xu núm thời đại.

Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần trang bị I

Đại hội đại biểu vn lần máy I của Đảng đề ra 3 trọng trách quan trọng, chỉ huy toàn dân kháng đế quốc, chống chiến tranh. Đại hội đại biểu toàn quốc lần máy I tấn công dấu thành công của cuộc chiến đấu khôi phục khối hệ thống tổ chức của Đảng và những tổ chức quần chúng phương pháp mạng trong cả nước, chuẩn bị điều kiện cho Đảng lao vào thời kỳ tranh đấu mới.

Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần trang bị II

*

Đại hội đại biểu việt nam lần sản phẩm II của Đảng. (ảnh tứ liệu)

Đại hội đại biểu lần lắp thêm II của Đảng là 1 trong những sự kiện lịch sử dân tộc trọng đại, lưu lại bước trưởng thành mới về tứ tưởng, con đường lối bao gồm trị của Đảng. Đảng từ kín đáo trở lại hoạt động công khai với tên thường gọi Đảng Lao hễ Việt Nam, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu cải cách và phát triển cách mạng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần sản phẩm công nghệ III

*

Chủ tịch hồ Chí phố minh khai mạc Đại hội lần máy III của Đảng. (ảnh tứ liệu)

Đại hội đại biểu vn lần máy III của Đảng thành công, là nguồn ánh sáng mới, lực lượng bắt đầu cho toàn Đảng với toàn dân ta xây dựng chiến thắng CNXH ở miền bắc bộ và đấu tranh tiến hành hòa bình, thống tuyệt nhất nước nhà.

Đại hội đại biểu cả nước lần thứ IV

Đại hội đã thai ra Ban Chấp hành tw gồm 101 ủy viên thừa nhận và 32 ủy viên dự khuyết. Bộ chính trị gồm tất cả 14 ủy viên thỏa thuận và 03 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng túng thư Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu vn lần đồ vật V

*

Đại hội đại biểu việt nam lần vật dụng V của Đảng. (ảnh tư liệu)

Đại hội thai Ban Chấp hành trung ương gồm 116 ủy viên bao gồm thức, 36 ủy viên dự khuyết.

Bạn đang xem: Tổng bí thư đảng cộng sản việt nam qua các thời kỳ

Xem thêm: 8 Cách Làm Mặt Nạ Rau Diếp Cá Có Tốt Không Và Có Nên Đắp Hàng Ngày?

Bộ thiết yếu trị tất cả 13 ủy viên chính thức, 02 ủy viên dự khuyết, Ban túng thư có 10 đồng chí, đồng chí Lê Duẩn được bầu lại giữ phục vụ Tổng túng thiếu thư. Đại hội V đã bao gồm bước tìm tòi bước tiến trên con phố quá độ lên CNXH, đầu tiên là về mặt gớm tế.

Đại hội đại biểu việt nam lần lắp thêm VI

*

Đại hội đại biểu toàn nước lần vật dụng VI của Đảng. (ảnh tứ liệu)

Đại hội đại biểu nước ta lần sản phẩm VII

*

Đại hội đại biểu cả nước lần sản phẩm công nghệ VII của Đảng. (ảnh tứ liệu)

Đại hội VII là Đại hội của trí tuệ - đổi mới - dân công ty - kỷ cưng cửng - đoàn kết; là Đại hội lần đầu tiên thông qua cương cứng lĩnh xây dựng quốc gia trong thời kỳ quá độ lên công ty nghĩa buôn bản hội nghỉ ngơi nước ta. Đại hội một lượt nữa xác minh Đảng cộng sản việt nam là đội mũi nhọn tiên phong của kẻ thống trị công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành tác dụng của ách thống trị công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy nhà nghĩa Mác - Lênin và bốn tưởng hcm làm căn nguyên tư tưởng, mục tiêu cho hành động, lấy tập trung dân công ty làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

Đại hội đại biểu cả nước lần thứ VIII

Đại hội VIII lưu lại bước ngoặt chuyển non sông ta sang trọng thời kỳ new -thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, tiến bộ hoá; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, thôn hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa làng mạc hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần trang bị IX

Đại hội đã thông qua report Chính trị với title “Phát huy sức khỏe toàn dân tộc, liên tiếp đổi mới, tăng cường công nghiệp hóa, văn minh hóa, xây dựng và bảo đảm Tổ quốc việt nam xã hội công ty nghĩa”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành tw gồm 150 đồng chí. Đồng chí Nông Đức to gan lớn mật được bầu làm Tổng bí thư của Đảng.

Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần vật dụng X

Báo cáo chủ yếu trị được Đại hội thông qua với tiêu đề: “Nâng cao năng lượng lãnh đạo cùng sức chiến đấu của Đảng, vạc huy sức khỏe toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, mau chóng đưa vn ra khỏi triệu chứng kém phân phát triển”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành trung ương gồm 160 bạn hữu ủy viên ưng thuận và 21 đồng minh ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nông Đức Mạnh liên tiếp được thai làm Tổng bí thư của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Đại hội có nhiệm vụ nhìn trực tiếp vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao niềm tin tự phê bình nghiêm túc, nhằm kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu đuối kém, khuyết điểm. Đại hội cũng đúc rút những bài học kinh nghiệm qua việc tiến hành Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phạt triển kinh tế - buôn bản hội 5 năm (2006 - 2010), tổng kết kế hoạch phát triển kinh tế - làng mạc hội 10 năm (2001 - 2010) và đôi mươi năm tiến hành Cương lĩnh xây dựng nước nhà trong thời kỳ quá nhiều lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đại biểu vn lần sản phẩm công nghệ XII

Với chủ thể “Tăng cường kiến tạo Đảng vào sạch, vững vàng mạnh; phạt huy sức khỏe toàn dân tộc bản địa và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng nhất công cuộc thay đổi mới; bảo vệ vững dĩ nhiên Tổ quốc, duy trì vững môi trường thiên nhiên hòa bình, ổn định định; tìm mọi cách sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, Đại hội đang thảo luận, thống nhất đánh giá tổng quát công dụng thực hiện nay Nghị quyết Đại hội XI, nhiệm vụ phát triển kinh tế - làng mạc hội 5 năm 2011 - 2015 và nhìn lại 30 năm đổi mới.

Đại hội đại biểu toàn nước lần đồ vật XIII

*

Đại hội đại biểu toàn quốc lần vật dụng XIII của Đảng cùng sản Việt Nam. (ảnh: TTXVN)

Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối hệ thống chính trị vào sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phạt huy sức mạnh đại cấu kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh mẽ thời đại; tiếp tục tăng cường toàn diện, nhất quán công cuộc đổi mới; thiết kế và bảo vệ vững chắn chắn Tổ quốc, giữ vững môi trường xung quanh hòa bình, ổn định; nỗ lực để đến thời điểm giữa thế kỷ XXI, vn trở thành một nước phạt triển, theo lý thuyết xã hội nhà nghĩa”; Đại hội có trách nhiệm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần lắp thêm XII gắn thêm với việc reviews 35 năm triển khai công cuộc thay đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm triển khai Cương lĩnh (bổ sung, cách tân và phát triển năm 2011), chiến lược phát triển kinh tế - xóm hội 10 năm 2011 - 2020; đưa ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển tài chính - xóm hội 5 năm 2021 - 2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng trọn vẹn miền Nam, thống nhất đất nước); xác minh mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập và hoạt động Đảng) cùng tầm chú ý phát triển non sông đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước vn Dân nhà cộng hòa, ni là nước cộng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt Nam).